Cây trang trí ngoài trời

Cây Chà Là

Cây trang trí ngoài trời

Cây Đại Tướng Quân

Cây trang trí ngoài trời

Cây Hoàng Nam

Cây trang trí ngoài trời

Cây Hồng Lộc

Cây trang trí ngoài trời

Cây Kè Bạc Mỹ

Cây trang trí ngoài trời

Cây Kè Đỏ (Kè Bóng, Kè Pháp)

Cây trang trí ngoài trời

Cây Kè Nhật (Cọ Quạt)

Cây trang trí ngoài trời

Cây Kè Xanh Mỹ

Cây trang trí ngoài trời

Cây Phát Tài Núi

0913.589.568