cây ăn trái

Chôm Chôm

cây ăn trái

Khế

cây ăn trái

Mận

cây ăn trái

Nhãn

cây ăn trái

Sơri

cây ăn trái

Vú Sữa

cây ăn trái

Xoài

0988.206.818