Cây trang trí ngoài trời

Cau Nga Mi

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Ăn Trầu

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Đỏ

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Đuôi Chồn

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Hawai

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Hương, Cau Lùn

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Sâm Banh

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Tam Giác

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Tiểu Trâm

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Trắng

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Vàng

Cây trang trí ngoài trời

Cây Cau Vua

0913.589.568