Trúc Thiên Môn (Thiên Môn Đông) Giống Đà Lạt

0913.589.568